نرم افزار جامع حقوق و دستمزد نگین سافت

 • مشخصات کلی










خلاصه قابلیتهای نرم افزار جامع حقوق و دستمزد

 

 1. تعریف پرسنل همراه با کلیه مشخصات استخدامی
 2. تعریف کلیه آیتمهای حقوق و دستمزد
 3. تعریف و یا ویرایش درصد فرمولهای محاسباتی
 4. استفاده از انوع معافیتهای مالیاتی و تعیین معافیتها بر اساس قوانین
 5. استفاده از انوع درصدهای مربوط به تامین اجتماعی بر اساس قوانین
 6. امکان ثبت پرونده پرسنلی و استخدامی
 7. امکان ثبت حکم کارگزینی و صدور و چاپ حکم منطبق با فرمت طرح طبقه بندی مشاغل
 8. امکان ثبت کارکرد ماهانه پرسنل
 9. امکان محاسبه اتوماتیک حقوق پرسنل در لحظه ثبت کارکرد و نمایش خالص حقوق فرد
 10. ثبت مرخصی های استفاده شده هنگام ثبت کارکرد جهت محاسبه تسویه پایانی
 11. امکان تعریف و ثبت انواع وام با عنوان مختلف با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در سررسید آنها
 12. امکان تعریف انواع صندوقهای پس انداز پرسنل و محاسبه میزان پس انداز پرسنل و نمایش موجودی آن در فیش حقوق
 13. امکان تهیه فایلهای بیمه با فرمت بیمه تامین اجتماعی برای هر کارگاه
 14. امکان تهیه فایلهای دارایی
 15. امکان تهیه فایلهای واریز گروهی بانکی با فرمت استاندارد بانک
 16. قابلیت محاسبه تسویه اتوماتیک و تهیه صورت تسویه پرسنل
 17. قابلیت تهیه لیستهای حقوق با انواع آیتمهای حقوق و دستمزد
 18. امکان چاپ فیش حقوقی به صورت گروهی
 19. قابلیت دریافت اطلاعات کارکردها از دستگاهای حضور و غیاب
 20. امکان صدور سند حسابداری حقوق همراه با چاپ سند
 21. امکان ارتباط مسقیم با نرم افزار جامع حسابداری نگین سافت
 22. امکان صدور سندهای مربوط به کسورات مساعده ، وام و پس انداز به صورت اتوماتیک
 23. امکان تعریف کاربران متعدد و تعیین سطح دسترسی
 24. امکان تهیه فایلهای پشتیبان از اطلاعات در هر زمان